allgemeine Begriffe

1.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Die Webseite http://vida.bg наричана по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” се поддържа от „Вида Уайн анд Спиритс” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205935679, регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG205935679, със седалище в град София и адрес на управление: гр. Банкя, ул. Витоша 18, Email: sales@vidaws.bg, тел: +359 885 620 488.

1.2. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sollen die Beziehungen zwischen Vida Wine und Spirits EOOD, im Folgenden als LIEFERANT bezeichnet, und den Nutzern des E-SHOP, im Folgenden als KUNDEN bezeichnet, regeln.

1.3. Nutzungsbedingungen von http://vida.bg sind für alle KUNDEN des E-SHOP obligatorisch.

1.4. Всяко използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН означава, че КЛИЕНТЪТ се е запознал внимателно с Условията за ползване и се е съгласил да ги спазва безусловно.

1.5. Die Nutzungsbedingungen können jederzeit einseitig vom LIEFERANTEN und nach eigenem Ermessen geändert werden. Diese Änderungen werden unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung auf der E-SHOP-Seite wirksam und sind für alle KUNDEN obligatorisch.

1.6. Der LIEFERANT informiert die KUNDEN über jede Änderung der Nutzungsbedingungen, indem er sie auf der Seite des E-SHOP veröffentlicht. KUNDEN sind verpflichtet, bei jedem Besuch der Website auf Änderungen der Nutzungsbedingungen des E-SHOP Bezug zu nehmen. Falls Sie den E-SHOP weiterhin nutzen, stimmen Sie den vorgenommenen Änderungen ausdrücklich zu.

1.7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на КЛИЕНТА, статусът на запитвания на негови или на други КЛИЕНТИ, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване/невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. КЛИЕНТЪТ може да следи статуса на направената поръчка в профила си или на електронната си поща

1.8. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай, че при използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или материали от него, за КЛИЕНТА възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на КЛИЕНТА.

1.9. Оn-line системата за покупки през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота, е възможно определени стоки, публикувани и фигуриращи на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН като „налични“, към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. При всички случаи, ДОСТАВЧИКЪТ уведомява КЛИЕНТИТЕ, направили поръчка през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за възможността/невъзможността за доставка на заявените стоки.

 1. ДЕФИНИЦИИ/ СЪКРАЩЕНИЕ

2.1. Клиент – всяко физическо или юридическо лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез пренасочване от друг интернет-сайт и ползва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува или извършва всякакви други действия чрез него.

2.2. Купувач – лице на или над 18 г, което е КЛИЕНТ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и е сключило договор за покупко-продажба от разстояние с ДОСТАВЧИКА през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

2.3. Договор – сключения от разстояние договор между ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА за покупко-продажба на стоки през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, неразделна част от който са настоящите Условия за ползване.

2.4. Browser - eine Softwareanwendung, mit der Dokumente mit Hypermedia und Webnavigation (Website) abgespielt, Text, Bilder, Videos, Musik, Spiele und andere Informationen angezeigt und mit ihnen interagiert werden können.

2.5. Schnittstelle - eine Kombination von Grafikobjekten, die mit Programmcode verknüpft sind und über die der KUNDE auf eine für ihn zugängliche Weise mit dem E-SHOP kommuniziert.

2.6. Злоумишлени действия – действия или бездействия, нарушаващи Интернет-етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

2.7. Benutzerprofil - Ein separater Teil des E-SHOP, der Informationen über den KUNDEN enthält, die von benötigt werden http://vida.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено за целите и по реда на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от КЛИЕНТА се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА.

2.8. Passwort - Ein Code aus Buchstaben, Zahlen und Zeichen, der zusammen mit dem Benutzernamen den KUNDEN individualisiert und zusammen mit dem Benutzernamen dazu dient, auf sein Benutzerprofil zuzugreifen.

2.9. Der Benutzername ist ein eindeutiger Code aus Buchstaben, Zahlen und Zeichen, der vom KUNDEN ausgewählt wird und durch den er in seiner Beziehung zum LIEFERANTEN individualisiert wird.

2.10. Verkaufspreis - - der angekündigte Preis einer Ware oder Dienstleistung in bulgarischen Abgaben, einschließlich Mehrwertsteuer.

2.11. ЦОК – Център за обслужване на клиентите на ДОСТАВЧИКА, който предоставя на КЛИЕНТИТЕ информация за извършваната в рамките на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА дейност на тема: Продукти, Магазин, Условия за ползване и актуални Промоции, от понеделник до петък (включително), в часовете посочени на интернет страницата http://vida.bg per Telefon: +359 885 620 488 (gemäß Tarifplan des jeweiligen Betreibers) und per E-Mail an sales@vidaws.bg und per Kontaktformular im ONLINE STORE im Bereich "Kontakte".

2.12. Arbeitstag - jeden Tag von Montag bis Freitag von 09:00 bis 17:00 Uhr, außer an den gesetzlich festgelegten freien Tagen.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

3.1. Über den E-SHOP haben die KUNDEN die Möglichkeit, Verträge über den Kauf und Verkauf sowie die Lieferung der vom LIEFERANTEN angebotenen Waren abzuschließen und folgende Tätigkeiten auszuführen:

3.1.1. Да извършат регистрация и създаване на потребителски профил. С въвеждането на каквато и да е информация от КЛИЕНТА в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, Клиентът заявява и гарантира, че:

3.2.1 е навършил 18-годишна възраст;

3.2.2 предоставената от него информация е вярна и актуална и ще я поддържа вярна и актуална; носи отговорност за лично ползване/ запазване в тайна на парола си и/или личния си акаунт в уеб социалните и други мрежи;

3.2.3 съгласил се е с тези Общи условия.;

3.1.2. Elektronische Erklärungen im Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Ausführung von Verträgen mit dem LIEFERANT über die im Internet verfügbare Schnittstelle der E-SHOP-Seite abzugeben;

3.1.3. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3.1.4. Abschluss von Verträgen über den Kauf und Verkauf von Waren, die der LIEFERANT im E-SHOP anbietet;

3.1.5. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ДОСТАВЧИКА, съгласно поддържаните от ДОСТАВЧИКА начини за разплащане, посочени в страницата „Плащане и доставка“ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

3.2. КЛИЕНТЪТ може да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки свободно или чрез създаден потребителски профил. При покупка чрез потребителския си профил КЛИЕНТЪТ следва да въведе избраните от него потребителско име и парола за отдалечен достъп. В случай на съмнение, че КЛИЕНТЪТ (физическо или юридическо лице) възнамерява да закупи стоки в количества и/или с цел препродажба и/или с цел ползване не по предназначение, ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото си, по свое усмотрение, да откаже продажбата на такива лица.

3.3. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от КЛИЕНТА, чрез регистрация по електронен път в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ДОСТАВЧИКА.

3.4. . При регистрацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, КЛИЕНТЪТ предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма. С извършването на успешна регистрация, КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие, чрез формата при регистрация на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, с тях да се свързват трети лица, включително, но не само куриери и трети лица – подизпълнители, с цел уточняване на детайли относно направена поръчка и последващата доставка на стоката. В случай на промяна КЛИЕНТЪТ е длъжен своевременно да актуализира данните, посочени в потребителския си профил.

3.5. Wenn ein Profil in sozialen Netzwerken oder anderen Netzwerken für die Registrierung des KUNDEN verwendet wird, ist Vertragspartei die Person, die Inhaber des Profils ist, das für die Registrierung im jeweiligen sozialen oder anderen Netzwerk verwendet wird. In diesem Fall hat der LIEFERANT das Recht, auf die Daten zuzugreifen, die zur Identifizierung des KUNDEN im jeweiligen sozialen oder anderen Netzwerk erforderlich sind.

3.6. Der Benutzername, unter dem sich der KUNDE registriert, gibt ihm keine anderen Rechte als das Recht, den spezifischen Benutzernamen im E-SHOP zu verwenden. Der LIEFERANT überprüft nicht und ist nicht verantwortlich für die Echtheit des Benutzernamens, unabhängig davon, ob dies die Rechte Dritter und insbesondere das Recht auf einen Namen oder andere Persönlichkeitsrechte, das Recht auf einen Handelsnamen (ein Unternehmen), eine Marke oder andere Rechte an geistigem Eigentum berührt. Eigentum.

3.7. КЛИЕНТЪТ няма право неправомерно да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез умишлено въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или всеки друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали. КЛИЕНТИТЕ нямат право да правят опити за осъществяване на неоторизиран достъп до този уебсайт, сървър, на който е разположен ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или всеки сървър, компютър или база данни, свързани ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.. ДОСТАВЧИКЪТ ще докладва всяко неспазване на настоящите Условия за ползване на съответните органи и ще си сътрудничи с тях, за да определи самоличността на нападателя. Също така в случай на неспазване на тази клауза, разрешението за използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се прекратява незабавно. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за щети или вреди, произтичащи от атака за отказ на услуга, вирус или някакъв друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали, които могат да повлияят на компютъра на КЛИЕНТА, неговото ИТ оборудване, данни или материали в резултат на използването на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИНили изтеглянето на съдържание от него или тези, към които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН пренасочва.

3.8. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че характеристиките или цените на стоките, предлагани чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, могат да бъдат променяни от ДОСТАВЧИКА по всяко време. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, ДОСТАВЧИКЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на КЛИЕНТА, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от КЛИЕНТА за отменената поръчка, ако има такива.

3.9. ДОСТАВЧИКЪТ се стреми да предостави на КЛИЕНТИТЕ най-подходящата и важна информация за стоките относно цената, основните характеристики на стоката, наличност и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от КЛИЕНТИТЕ при покупката на стоката. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

3.10. Всички стоки се продават до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

3.11. Der E-SHOP kann Links zu anderen Websites enthalten. Der LIEFERANT ist nicht verantwortlich für die Datenschutzrichtlinien von Websites, die er nicht verwaltet, sowie für andere darin enthaltene Informationen.

3.12. Der LIEFERANT bemüht sich, die Richtigkeit der im E-SHOP enthaltenen Informationen zu gewährleisten. In Anbetracht der möglichen technischen Fehler oder Auslassungen in diesen Informationen gibt der LIEFERANT an, dass die Bilder der Waren illustrativ bzw. indikativ sind und die gelieferte Ware von den Bildern abweichen kann.

 1. ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

4.1. Der LIEFERANT bietet folgende Möglichkeiten, um Waren im E-SHOP zu bestellen:

4.1.1. im E-SHOP;

4.1.2 durch Kontakt mit dem Kundendienstzentrum:

4.1.3. via Telefon;

4.1.4. per E-Mail;

4.1.5. чрез програми и софтуер от вида онлайн чат линия, достъпнана ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

4.2. В процеса на развитие на предоставяните услуги, ДОСТАВЧИКЪТ може да въведе нови, следващи начини за подаване на поръчки с използване на дистанционни средства за споразумение и комуникация или да ограничи настоящите, за което своевременно ще уведоми КЛИЕНТИТЕ.

4.3 Поръчката в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се осъществява чрез добавянето на желаните стоки в количката за покупки. Необходимо е КЛИЕНТЪТ да следва стъпките, указани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, за да завърши и изпрати съответната поръчка. При извършване на поръчка на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, КЛИЕНТЪТ влиза в договорни отношения с „Вида Уайн анд Спиритс” ЕООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на ДОСТАВЧИКА, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и/или в имейл потвърждението за направената поръчка;

4.4. Dem Warenkorb hinzugefügte Waren können gekauft werden, falls verfügbar. Das Hinzufügen von Waren zum Warenkorb ohne Abschluss der Bestellung führt nicht zur Registrierung der Bestellung und zum automatischen Speichern der Waren für den jeweiligen KUNDEN.

4.5. С изпращането на поръчката, КЛИЕНТЪТ разрешава на ДОСТАВЧИКА да се свърже с него чрез посочените данни за контакт, пo всякакъв възможен начин, когато това се налага, във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

4.6. Der LIEFERANT hat das Recht, die Ausführung des Auftrags des KUNDEN zu verweigern, für den er diesen benachrichtigen sollte. Die Ablehnung des Beschlusses nach dem vorstehenden Satz beinhaltet keine Verantwortung oder spätere Verpflichtung einer der Parteien gegenüber der anderen im Zusammenhang damit und dementsprechend hat keine von ihnen das Recht, eine Entschädigung von der anderen zu verlangen. Die Gründe für die Ablehnung des LIEFERANTEN können die folgenden nicht erschöpfend aufgeführten Umstände sein:

4.6.1. Nichtannahme der Transaktion durch die ausstellende Bank des KUNDEN bei Online-Zahlung;

4.6.2. Durchführung der Geldtransaktion, bei der das Geld nicht dem Konto des LIEFERANTEN für Online-Zahlungen gutgeschrieben wurde;

4.6.3. Die vom KUNDEN bereitgestellten Daten sind unvollständig und / oder falsch.

 1. ZAHLUNG

5.1. Цените на стоките, обявени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са в български левове. Цените са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата са посочени и цените за всяка от модификациите. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и КЛИЕНТИТЕ се считат информирани за посочените промени, считано от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи КЛИЕНТИТЕ ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

5.2. Die Zahlung des Preises des LIEFERANTEN ist eine notwendige Voraussetzung für die Übertragung des Eigentums an der Ware.

5.3. Der LIEFERANT bietet folgende Zahlungsmethoden an:

- Nachnahme (Nachnahme);

- Banküberweisung;

- Online per Kredit- / Debitkarte;

5.4. Die angekündigten Zahlungsmethoden können vom LIEFERANTEN jederzeit eingeschränkt werden.

5.5. Der KUNDE wählt die Zahlungsmethode durch Drücken der entsprechenden Schaltfläche im E-SHOP nach Abschluss der Bestellung.

5.6. Плащането с наложен платеж се осъществява в български левове, директно на куриера/ пощенския оператор при получаване на стоките. Отказът от получаване на стоките е условие за прекратяване на Договора за покупко – продажба. КЛИЕНТЪТ също така може в указания за получаване срок да анулира поръчката, без последствия, което не нарушава правото му на отказ от договора.

5.7. Die Zahlung per Banküberweisung erfolgt innerhalb von 1 (einem) Werktag nach Abschluss der Bestellung auf das folgende Bankkonto des Lieferanten:

Inhaber: VIDA WINE AND SPIRITS EOOD

Kontotyp: Girokonto legal. Gesichter
Währung: BGN
IBAN: BG90FINV91501017404055
BIC: FINV9150

In den Zahlungsgründen müssen die Namen des Kunden, der die Bestellung aufgegeben hat, und die Nummer der Bestellung angegeben werden.

5.8. Разплащанията с парични транзакции по електронен път и с разплащателни карти се извършват съгласно избора на КЛИЕНТА чрез посредничеството на оторизирани услуги. Плащането се извършва с лична кредитна/ дебитна карта или карта на юридическо лице – при безопасни условия. Приемат се кредитни и дебитни карти, издадени от VISA (Classic и Electron) и MASTERCARD (включително Maestro, ако имат CVV2/CVC2 код).

 1. LIEFERUNG

6.1. Доставката на продукти е възможна само на територията на Република България.

6.2. КЛИЕНТЪТ се задължава да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от ДОСТАВЧИКА или упълномощено от него лице (куриер/ пощенски оператор) и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА на посочените в настоящите условия контакти. При приемане на доставката от КЛИЕНТА без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или КЛИЕНТЪТ не уведоми незабавно ДОСТАВЧИКА, същият губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

6.3.  Der KUNDE hat das Recht, das Lieferdatum anzugeben, indem er dies beim Einkauf im entsprechenden Abschnitt des Warenkorbs angibt.

6.4. Срокът на доставка зависи от наличността на избраните стоки. Доставката се извършва в рамките между 2 и 4 работни дни. Допълнителна информация за цени и срокове на доставка се съдържа в страница “Zahlungs-und Lieferbedingungen” на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

6.5. Цената на доставка може да варира в зависимост от теглото на избраните стоки. Допълнителна информация се съдържа в страница “Zahlungs-und Lieferbedingungen“ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

6.6. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от КЛИЕНТА.

6.7. При предаване на стоките, КЛИЕНТЪТ или трето лице, предварително посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от КЛИЕНТА адрес за доставка. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и КЛИЕНТЪТ губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

 1. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ НАПРАВЕНАТА ПОРЪЧКА

7.1. Der KUNDE / KÄUFER hat das Recht, ohne Zahlung einer Entschädigung oder Vertragsstrafe und ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Ware vom Vertrag zurückzutreten.

7.1.1. За да упражни правото си на отказ, КЛИЕНТЪТ следва да уведоми ДОСТАВЧИКА за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща), като попълни данни за поръчката, имена, адрес, телефонен номер и електронен адрес. КЛИЕНТЪТ може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Стандартният формуляр може да бъде изпратен и до електронния адрес на ДОСТАВЧИКА:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До

VIDA WINE AND SPIRITS LTD

гр. Банкя, ул. Витоша 18, Email: sales@vidaws.bg/

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:……………………………………………………………………………………………………………….– Номер на поръчка* ………………………………………………………………………………………….  – Поръчано на*/Получено на* …………………………………………………………………………….  – Име на потребителя/ите ………………………………………………………………………………….. – Адрес на потребителя/ите ……………………………………………………………………………….. – Подпис на потребителя/ите ……………………………………………………………………………… (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ………………………………………………………………………………………………………………

* Ненужното се зачертава.“

______________________________________________________________________

7.2. Das Widerrufsrecht nach Abs. 1 gilt nicht in folgenden Fällen:

 1. für die Erbringung von Dienstleistungen, bei denen die Dienstleistung vollständig erbracht wird und deren Umsetzung mit der ausdrücklichen vorherigen Zustimmung des KUNDEN und der Bestätigung durch ihn begonnen hat, dass er weiß, dass er sein Widerrufsrecht verlieren wird, nachdem der Lieferant den Vertrag vollständig ausgeführt hat;
 2. für die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, deren Preis von den Schwankungen des Finanzmarktes abhängt, die vom LIEFERANTEN nicht kontrolliert werden können und die während der Laufzeit der Ausübung des Widerrufsrechts auftreten können;
 3. für die Lieferung von Waren auf Bestellung des KUNDEN oder nach seinen individuellen Anforderungen;
 4. für die Lieferung von Waren, die sich naturgemäß verschlechtern oder eine kurze Haltbarkeit haben können;
 5. für die Lieferung versiegelter Waren, die nach der Lieferung nicht versiegelt sind und aus hygienischen oder gesundheitlichen Gründen nicht zurückgegeben werden können;
 6. für die Lieferung von Waren, die nach ihrer Lieferung mit anderen Waren vermischt wurden, von denen sie nicht getrennt werden können;
 7. für die Lieferung von alkoholischen Getränken, deren Preis zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrags vereinbart wurde; in diesem Fall kann die Lieferung frühestens 30 Tage nach Abschluss des Vertrags erfolgen und deren tatsächlicher Wert von Marktschwankungen abhängt; die vom LIEFERANTEN nicht kontrolliert werden können;

7.3. Когато КЛИЕНТЪТ е упражнил правото си на отказ от договора, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява всички суми, платени от КЛИЕНТА, включително разходите за доставка (с изключение на разходите за връщане, които са за сметка на КЛИЕНТА или допълнителни разходи, свързани с избран от КЛИЕНТА начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от ДОСТАВЧИКА), без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на КЛИЕНТА да се откаже от договора. Всички разходи за връщането на стоките са за сметка на КЛИЕНТА,

7.4. Der KUNDE erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die gezahlten Beträge per Banküberweisung an ihn zurückerstattet werden.

7.5. Der LIEFERANT ist nicht verpflichtet, die zusätzlichen Kosten für die Lieferung der Waren zu erstatten, wenn der KUNDE ausdrücklich eine andere Versandart als die vom LIEFERANTEN angebotene Standardlieferart gewählt hat.

7.6. In einem Kaufvertrag, in dem der LIEFERANT nicht angeboten hat, die Ware selbst abzuholen, kann er die Zahlung der Beträge an den KUNDEN zurückhalten, bis er die Ware erhalten hat oder bis der KUNDE den Nachweis erbringt, dass er die Ware zurückgeschickt hat, je nachdem, was der Fall ist. ist früher passiert.

7.7. ДОСТАВЧИКЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

7.8. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, без увреждания и във вида в който е получена. ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, да прецени дали да приеме върнатата стока.

7.9. КЛИЕНТЪТ отговаря за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Когато КЛИЕНТЪТ упражни правото си на отказ, той заплаща пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който е уведомил ДОСТАВЧИКЪТ за упражняване правото на отказ. Пропорционалната сума се изчислява въз основа на крайната цена. Ако крайната цена е прекомерно висока, пропорционалната сума се изчислява въз основа на пазарната стойност на това, което действително е било предоставено.

 

 1. БИЛЕТИ И ВАУЧЕРИ

8.1. Der LIEFERANT hat das Recht, über den E-SHOP Tickets für alle vom LIEFERANTEN organisierten Veranstaltungen zum Verkauf anzubieten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf - Verkostungen, Präsentation von Weinen, Kellern, Winzern und andere Veranstaltungen im Zusammenhang mit Wein.

8.2. Tickets sind registriert und können in den Geschäften / Einzelhandelsgeschäften des LIEFERANTEN oder elektronisch im E-SHOP des LIEFERANTEN gekauft werden. Tickets können nach Ermessen des LIEFERANTEN auf Papier oder in Form eines elektronischen Dokuments ausgestellt werden. Tickets dürfen nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des LIEFERANTEN von einem anderen Dritten als dem KUNDEN verwendet werden.

8.3. Die vom LIEFERANTEN verkauften Tickets gelten für einen festen Termin und Preis für jede Veranstaltung. Der LIEFERANT hat das Recht, unterschiedliche Preiskonditionen für dieselbe Art von Veranstaltungen zu demselben Thema anzubieten, die zu unterschiedlichen Terminen stattfinden. Der KUNDE ist nicht berechtigt, ein Ticket ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des LIEFERANTEN und vorbehaltlich der Bedingungen für die Veranstaltung an diesem Datum für einen anderen als den im Ticket angegebenen Termin zu verwenden.

8.4. Das gekaufte Ticket kann nicht zurückgegeben oder umgetauscht werden. Das Verweigerungsrecht nach Art. 7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt nicht beim Kauf von Tickets beim LIEFERANTEN.

8.5. Falls die Veranstaltung, für die ein Ticket gekauft wurde, verschoben wird, benachrichtigt der LIEFERANT den KUNDEN über die Verschiebung der Veranstaltung um einen anderen Termin und stellt ihm ein Ticket für den nächsten Termin sowie 50 (fünfzig) %-Rabatt beim Kauf eines Tickets für eine andere Veranstaltung zur Verfügung. , organisiert vom LIEFERANTEN.

8.6. В случай, че КЛИЕНТЪТ не желае да се възползва от предложението по чл. 8.5., както и в случаите, при които събитието бъде отменено изцяло, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на КЛИЕНТА стойността на закупения билет. ДОСТАВЧИКЪТ не е длъжен да възстанови каквито и да е допълнителни разходи на КЛИЕНТА, в това число, но не само – разходи за транспорт, настаняване в хотел и други.

8.7. ДОСТАВЧИКЪТ има право да предоставя на КЛИЕНТИТЕ промоционални ваучери и ваучери за отстъпки. Ваучерите могат да бъдат предоставяни на КЛИЕНТИТЕ на хартиен или електронен носител с рекламна цел и/или като награда от игри/томболи, организирани от ДОСТАВЧИКА, както и по всеки един друг законосъобразен начин.

8.8. Gutscheine können nicht eingelöst werden und KUNDEN haben keinen Anspruch auf deren Gegenwert.

8.9. Gutscheine sind bis zu dem auf ihnen angegebenen Ablaufdatum gültig. Nach Ermessen des LIEFERANTEN können die Gutscheine registriert werden oder von Dritten verwendet werden.

8.10. KUNDEN haben kein Recht, vom LIEFERANTEN bereitgestellte Tickets und Gutscheine weiterzuverkaufen, zu ändern, zu kopieren oder zu fälschen.

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

9.1. Keine Partei haftet für die Nichterfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen, wenn diese Nichterfüllung auf höherer Gewalt beruht. Höhere Gewalt ist ein unvorhersehbares Ereignis, das außerhalb der Kontrolle der Parteien liegt und nicht vermieden werden kann.

9.2. Wenn es innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen nach dem Datum der Veranstaltung nicht aufhört, hat jede Partei das Recht, die andere Partei darüber zu informieren, dass sie den Vertrag kündigt, ohne die andere Entschädigung für etwaige Schäden zu schulden.

 1. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

10.1 С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Обработка и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни и Политиката за поверителност на „Вида Уайн анд Спиритс” ЕООД, която се съдържа на страницата Политиката за поверителност в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. КЛИЕНТИТЕ могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на ДОСТАВЧИКА или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Забранява се изрично материалите, публикувани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от КЛИЕНТИТЕ.

11.1.1. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, ДОСТАВЧИКЪТ не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

11.1.2. Линковете на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, водещи към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на КЛИЕНТИТЕ. При употреба на такава препратка, КЛИЕНТИТВ не използват услуга, предоставена от ДОСТАВЧИКА и по отношение на използването на препратката извън ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, настоящите Общи условия не се прилагат.

11.3. При използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, КЛИЕНТИТЕ се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки и услуги законодателство на Република България.

11.4 Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

11.5. Für die in diesem Vertrag nicht geregelten Fragen im Zusammenhang mit der Umsetzung und Auslegung dieser Bedingungen gelten die Gesetze der Republik Bulgarien.

11.6. Vorgesetzte:

 1. Verbraucherschutzkommission

Адрес: гр. София, ул. “Врабча” № 1, ет. 3, 4 и 5

тел.:02/9330565 , 0700 111 22

Fax: 02/988 42 18

Webseite: www.kzp.bg

11.7. Streitigkeiten zwischen dem LIEFERANTEN und seinen KUNDEN werden einvernehmlich beigelegt oder wenn dies vom zuständigen Gericht oder der Verbraucherschutzkommission nicht möglich ist.

11.8. При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС)  или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).

Настоящите Общи условия са приети на 01.07.2020 г. и влизат в сила от същата дата. Последна редакция на 01.03.2021г.