Общи условия на кампанията „Видяхте ли новия парти buzz-z-z? Купете Tullamore D.E.W. Honey и може да спечелите една от три награди!“

Настоящите Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в  кампанията Видяхте ли новия парти buzz-z-z? Купете Tullamore D.E.W. Honey и може да спечелите една от три награди!, организирана от “Вида Уайн енд Спиритс“ ЕООД с ЕИК BG205935679, наричано по-долу за краткост “Организатор“. Участниците в кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на кампанията. Общите условия са публикувани на www.vida.bg.

Общите условия са публикувани на vida.bg. Кампанията се провежда в онлайн магазина www.vida.bg, собственост на Организатора.

І. Описание на кампанията и условия за участие.

 1. Кампанията Видяхте ли новия парти buzzzz? Купете Tullamore D.E.W. Honey и може да спечелите една от три награди! се провежда в периода от 20 януари 2022 г. до 10 февруари 2022 г. („Период на кампанията”) на територията на Република България. В този период всеки един желаещ да участва задължително трябва да извърши следните стъпки:

1.1 Да направи регистрация във vida.bg или да влезе в сайта със своето вече регистрирано потребителско име и парола.

1.2. Да закупи продукт  Tullamore D.E.W. Honey  0,7 л. в една поръчка от онлайн магазина vida.bg в периода 20 януари 2022 г. до 10 февруари 2022 г.

Всяка нова, отделна поръчка на участник с един профил и регистрация, съдържаща един продукт Tullamore D.E.W. Honey  0,7 л. се смята за ново участие в кампанията: Видяхте ли новия парти buzz-z-z? Купете Tullamore D.E.W. Honey и може да спечелите една от три награди! като всеки участник може да участва повече от един път в периода на кампанията. След изпълнение на условията, посочени в раздел I, потребителят участва автоматично в кампанията.

 1. В Кампанията Видяхте ли новия парти buzzzz? Купете Tullamore D.E.W. Honey и може да спечелите една от три награди! могат да участват само дееспособни физически лица, навършили 18 (осемнадесет) години, с местоживеене в Република България, които са предоставили изричното си писмено съгласие за участие, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини по съребрена линия до втора степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на кампанията. („Участници”).

Всички участници, навършили 18 години, които са участвали в играта Видяхте ли новия парти buzzzz? Купете Tullamore D.E.W. Honey и може да спечелите една от три награди! участват в жребий, който на произволен принцип определя 3-ма победителя. Победителите ще бъдат определени чрез жребий и ще бъдат обявени на 11.2.2022 г. на страницата на Организатора във Facebook @VidaWineAndSpirits, като коментар под поста, анонсиращ старта на играта, включващ първото им име и инициал на фамилното име.

 1. Чрез жребий на случаен принцип, извършен от представители на Организатора на 11.2.2022 г., се изтеглят имената на общо трима (3) печеливши участници, които получават по един брой от наградите описани в точка 4 Награден фонд., в зависимост от реда на тяхното изтегляне.
 2. Наградният фонд на кампанията се състои от следните три награди:
 • 4 броя шот чаши Tullamore D.E.W Honey
 • 4 броя шот чаши Tullamore D.E.W Honey
 • 1 брой тениска с брандинг Tullamore D.E.W и фласка.
 1. Организаторът си запазва правото по своя преценка или в случай на форсмажорни обстоятелства да заменя спечелената награда с такава от подобен вид и/или еквивалентна стойност.

Победителите нямат право да искат получаването на паричната равностойност на спечелената награда или замяната ѝ за други стоки или услуги.

Наградата е лична и се дава на победителя; тя не може да бъде продавана, давана или преотстъпвана на една или повече трети страни.

При публикуване на победителите имената се псевдонимизират, като ще се публикуват само първото име и буквата на второто име от потребителското наименование на участниците във уебсайта. Имената, на печелившите участници ще бъдат обявени на:

 1. Уебсайта – vida.bg
 2. Facebook страницата @VidaWineAndSpirits

Като  организаторът ще се свърже с победителите, за да могат да получат наградите си по куриер.

 1. Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес на територията на България, чрез куриер до 10 (десет) работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и след предоставяне на желан от тях адрес за доставка. Наградата може да бъде получена от лицето, спечелило наградата след представяне за сведение на лична карта за получаването й. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия. Наградите се доставят на един и същ адрес само веднъж.
 2. Награди, за които печелившите участници не са предоставили координати за получаване или не са били получени в 20-дневен срок след края на кампанията, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез жребий между останалите участници, които отговарят на условията към датата на допълнителното раздаване и съответно получаването на наградите.
 3. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично”, вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Общите условия, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.

За нарушение изрично се считат следните действия: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в кампанията; б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

ІІ. Съгласие с Общите условия и промени в тяхното съдържание.

 1. Чрез изпълнение на описаните изисквания в т. 1 от настоящите Общи условия, Участникът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите и се задължава безусловно да ги спазва.
 2. С оглед периодично допълване и модификации на кампанията и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора.
 3. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват в сайта vida.bg и влизат в сила за всички участници в деня на публикуването.
 4. Организаторът прекратява участието на Участник, заявил изрично чрез изпращане на e-mail до Организатора, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.

ІV. Права върху интелектуална собственост

 1. ВАЖНО! След предоставяне на съответните съгласия, участникът не може да променя въведената от него информация, с оглед законосъобразния избор на печеливш. За да може да участва в кампанията, всяко лице следва да е изпълнило изискванията за предоставяне на съгласие за обработване на лични данни. Ако лицето не предостави своето съгласие, Организаторът няма законово основание да го допусне до участие в кампанията. Организаторът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт. Всеки участник, по всяко време, може да оттегли своето съгласие. В случай че участник оттегли своето съгласие в периода на провеждане на кампанията, Организаторът е длъжен да преустанови използване на личните му данни, което ще доведе до отстраняване в по-нататъшно му участие.

14.Съдържанието на кампанията е достъпно за разглеждане от всеки посетител, на уебсайта vida.bg.

 1. Ограничаване на отговорността
 2. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в кампанията e изцяло на негов риск и отговорност.
 3. Организаторът не носи отговорност за невъзможността на осигуряване на участие в кампанията при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора.
 4. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на уебстраницата vida.bg, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.
 5. С приемането на настоящите Общи условия Участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата на Организатора, които могат да възникнат, независимо от положената грижа отстрана на Организатора. Участникът декларира, че няма да претендира за каквито и да било обезщетения от Организатора, за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
 6. Организаторът не гарантира, че участието в кампанията ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхраняваната информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в кампанията.
 7. Санкции и обезщетения.
 8. Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Участника, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, правилата за ползване на интернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез, спиране на достъпа на Участника до интернет страницата на кампанията, както и до премахване на публикуван от последния текст.
 9. В горните случаи Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Участника или трети лица, настъпили в следствие спирането, ограничаването на участието, премахването или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на кампанията или мобилните приложения.
 10. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява престъпление, Организаторът сезира компетентните държавни органи, като им предоставят цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.
 11. Участникът е длъжен да обезщети Организатора и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително заплатени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в кампанията в нарушение на действащото законодателство, авторски права, настоящите Общи условия и Правилата за работа на интернет страницата.

VІІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

24 Вида Уайн енд Спиритс ЕООД в качеството си администратор на лични данни поема задължение в съответствие българското и европейското законодателство, да събира и обработва личните данни на участниците по повод и във връзка с провеждането на кампанията, както и за всякакви други незабранени от българското и европейско законодателството цели. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление за отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да поиска от „Вида Уайн енд Спиритс” ЕООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на законодателството, по предвидените в Политиката за защита на лични данни начини.

ІХ. Други условия

 1. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на съобщение по електронна поща.
 2. В случай че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организатора, дори ако не е било получено.
 3. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 4. За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 5. Всички разходи свързани с участието на Участника за участие в кампанията, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организатора, са за сметка на Участника.
 6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по- горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.
 7. С приемането на настоящите Правила на кампанията, участникът се счита информиран, че всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 100 лв., е облагаема по смисъла на чл. 13 ал.1 т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Задълженията за деклариране и заплащане на данъка са за Организатора. В тази връзка, с участието си в кампанията, участниците се съгласяват, че в случай, че бъдат изтеглени като печеливши и получат награда над определената пазарна цена, ще предоставят личните си данни (три имена и ЕГН), за целите на изпълнение на законовите задължения на Организатора, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Настоящите общи условия влизат в сила, считано от 20.1.2022г.