Северозападна България

Североизточна България

Долината на река Струма

Тракийска низина