Общи условия

1.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Интернет страницата https://vida.bg наричана по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” се поддържа от „Вида Уайн анд Спиритс” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205935679, регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG205935679, със седалище в град София и адрес на управление: гр. Банкя, ул. Витоша 18, Email: [email protected], тел: +359 885 620 488.

1.2. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Вида Уайн анд Спиритс” ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и ползвателите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, наричани по-долу КЛИЕНТИ.

1.3. Условията за ползване на https://vida.bg са задължителни за всички КЛИЕНТИ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

1.4. Всяко използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН означава, че КЛИЕНТЪТ се е запознал внимателно с Условията за ползване и се е съгласил да ги спазва безусловно.

1.5. Условията за ползване могат да бъдат променени по всяко време, едностранно от ДОСТАВЧИКА и по негова преценка. Тези промени влизат в сила незабавно след публикуването им на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и са задължителни за всички КЛИЕНТИ.

1.6. ДОСТАВЧИКЪТ ще информира КЛИЕНТИТЕ за всяка промяна на Условията за ползване чрез публикуването им на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. КЛИЕНТИТЕ имат задължение да правят справка за промени в Условията за ползване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН при всяко посещение на страницата. В случай че продължите да ползвате ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

1.7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на КЛИЕНТА, статусът на запитвания на негови или на други КЛИЕНТИ, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване/невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. КЛИЕНТЪТ може да следи статуса на направената поръчка в профила си или на електронната си поща

1.8. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай, че при използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или материали от него, за КЛИЕНТА възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на КЛИЕНТА.

1.9. Оn-line системата за покупки през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота, е възможно определени стоки, публикувани и фигуриращи на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН като „налични“, към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. При всички случаи, ДОСТАВЧИКЪТ уведомява КЛИЕНТИТЕ, направили поръчка през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за възможността/невъзможността за доставка на заявените стоки.

 1. ДЕФИНИЦИИ/ СЪКРАЩЕНИЕ

2.1. Клиент – всяко физическо или юридическо лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез пренасочване от друг интернет-сайт и ползва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува или извършва всякакви други действия чрез него.

2.2. Купувач – лице на или над 18 г, което е КЛИЕНТ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и е сключило договор за покупко-продажба от разстояние с ДОСТАВЧИКА през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

2.3. Договор – сключения от разстояние договор между ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА за покупко-продажба на стоки през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, неразделна част от който са настоящите Условия за ползване.

2.4. Браузър – софтуерно приложение, което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб-навигация (уеб-сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация.

2.5. Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който КЛИЕНТЪТ комуникира с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН по достъпен за него начин.

2.6. Злоумишлени действия – действия или бездействия, нарушаващи Интернет-етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

2.7. Потребителски профил – обособена част от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съдържаща информация за КЛИЕНТА, изисквана от https://vida.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено за целите и по реда на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от КЛИЕНТА се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА.

2.8. Парола – код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира КЛИЕНТА, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

2.9. Потребителско име е избран от КЛИЕНТА уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с ДОСТАВЧИКА.

2.10. Продажна цена – обявената цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.

2.11. ЦОК – Център за обслужване на клиентите на ДОСТАВЧИКА, който предоставя на КЛИЕНТИТЕ информация за извършваната в рамките на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА дейност на тема: Продукти, Магазин, Условия за ползване и актуални Промоции, от понеделник до петък (включително), в часовете посочени на интернет страницата https://vida.bg на телефон: +359 885 620 488 (според тарифния план на съответния оператор), и на имейл адрес [email protected] и чрез формуляр за контакти в ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА в раздела „Контакти“.

2.12. Работен Ден – всеки един ден от понеделник до петък, от 09:00 – 17:00 ч., с изключение на законово установените почивни дни.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

3.1. Чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН КЛИЕНТИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки, както и да извършват следните дейности:

3.1.1. Да извършат регистрация и създаване на потребителски профил. С въвеждането на каквато и да е информация от КЛИЕНТА в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, Клиентът заявява и гарантира, че:

3.2.1 е навършил 18-годишна възраст;

3.2.2 предоставената от него информация е вярна и актуална и ще я поддържа вярна и актуална; носи отговорност за лично ползване/ запазване в тайна на парола си и/или личния си акаунт в уеб социалните и други мрежи;

3.2.3 съгласил се е с тези Общи условия.;

3.1.2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ДОСТАВЧИКА чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3.1.3. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3.1.4. Да сключват договори за покупко-продажба на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

3.1.5. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ДОСТАВЧИКА, съгласно поддържаните от ДОСТАВЧИКА начини за разплащане, посочени в страницата „Плащане и доставка“ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

3.2. КЛИЕНТЪТ може да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки свободно или чрез създаден потребителски профил. При покупка чрез потребителския си профил КЛИЕНТЪТ следва да въведе избраните от него потребителско име и парола за отдалечен достъп. В случай на съмнение, че КЛИЕНТЪТ (физическо или юридическо лице) възнамерява да закупи стоки в количества и/или с цел препродажба и/или с цел ползване не по предназначение, ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото си, по свое усмотрение, да откаже продажбата на такива лица.

3.3. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от КЛИЕНТА, чрез регистрация по електронен път в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ДОСТАВЧИКА.

3.4. . При регистрацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, КЛИЕНТЪТ предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма. С извършването на успешна регистрация, КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие, чрез формата при регистрация на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, с тях да се свързват трети лица, включително, но не само куриери и трети лица – подизпълнители, с цел уточняване на детайли относно направена поръчка и последващата доставка на стоката. В случай на промяна КЛИЕНТЪТ е длъжен своевременно да актуализира данните, посочени в потребителския си профил.

3.5. В случай че за регистрация на КЛИЕНТА се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на КЛИЕНТА в съответната социална или друга мрежа.

3.6. Потребителското име, с което КЛИЕНТЪТ се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. ДОСТАВЧИКЪТ не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

3.7. КЛИЕНТЪТ няма право неправомерно да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез умишлено въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или всеки друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали. КЛИЕНТИТЕ нямат право да правят опити за осъществяване на неоторизиран достъп до този уебсайт, сървър, на който е разположен ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или всеки сървър, компютър или база данни, свързани ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.. ДОСТАВЧИКЪТ ще докладва всяко неспазване на настоящите Условия за ползване на съответните органи и ще си сътрудничи с тях, за да определи самоличността на нападателя. Също така в случай на неспазване на тази клауза, разрешението за използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се прекратява незабавно. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за щети или вреди, произтичащи от атака за отказ на услуга, вирус или някакъв друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали, които могат да повлияят на компютъра на КЛИЕНТА, неговото ИТ оборудване, данни или материали в резултат на използването на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИНили изтеглянето на съдържание от него или тези, към които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН пренасочва.

3.8. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че характеристиките или цените на стоките, предлагани чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, могат да бъдат променяни от ДОСТАВЧИКА по всяко време. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, ДОСТАВЧИКЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на КЛИЕНТА, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от КЛИЕНТА за отменената поръчка, ако има такива.

3.9. ДОСТАВЧИКЪТ се стреми да предостави на КЛИЕНТИТЕ най-подходящата и важна информация за стоките относно цената, основните характеристики на стоката, наличност и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от КЛИЕНТИТЕ при покупката на стоката. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

3.10. Всички стоки се продават до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

3.11. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН може да съдържа линкове към други сайтове. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

3.12. ДОСТАВЧИКЪТ полага усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ДОСТАВЧИКЪТ уточнява, че изображенията на стоките имат илюстративен, насочващ характер, съответно доставените стоки могат да се различават от изображенията.

 1. ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

4.1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя следните възможности за поръчка на стоки от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН:

4.1.1. в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

4.1.2 чрез контакт с Центъра за Обслужване на Клиенти:

4.1.3. по телефона;

4.1.4. чрез електронната поща;

4.1.5. чрез програми и софтуер от вида онлайн чат линия, достъпнана ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

4.2. В процеса на развитие на предоставяните услуги, ДОСТАВЧИКЪТ може да въведе нови, следващи начини за подаване на поръчки с използване на дистанционни средства за споразумение и комуникация или да ограничи настоящите, за което своевременно ще уведоми КЛИЕНТИТЕ.

4.3 Поръчката в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се осъществява чрез добавянето на желаните стоки в количката за покупки. Необходимо е КЛИЕНТЪТ да следва стъпките, указани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, за да завърши и изпрати съответната поръчка. При извършване на поръчка на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, КЛИЕНТЪТ влиза в договорни отношения с „Вида Уайн анд Спиритс” ЕООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на ДОСТАВЧИКА, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и/или в имейл потвърждението за направената поръчка;

4.4. Стоките, добавени в количката, могат да бъдат купени, ако са налични. Добавянето на стоки в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена не води до регистрация на поръчката и автоматично запазване на стоките за съответния КЛИЕНТ.

4.5. С изпращането на поръчката, КЛИЕНТЪТ разрешава на ДОСТАВЧИКА да се свърже с него чрез посочените данни за контакт, пo всякакъв възможен начин, когато това се налага, във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

4.6. ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже да изпълни направената от КЛИЕНТА поръчка, за което следва да уведоми последния. Отказването на поръчката съгласно предходното изречение не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение. Основание за отказа на ДОСТАВЧИКА могат да бъдат следните неизчерпателно изброени обстоятелства:

4.6.1. неприемане от страна на банката-издател на КЛИЕНТА на транзакцията при онлайн плащане;

4.6.2. осъществяване на паричната трансакция, при която средствата не са постъпили сметка на ДОСТАВЧИКА при онлайн плащания;

4.6.3. предоставените от КЛИЕНТА данни са непълни и/или грешни.

 1. ПЛАЩАНЕ

5.1. Цените на стоките, обявени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са в български левове. Цените са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата са посочени и цените за всяка от модификациите. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и КЛИЕНТИТЕ се считат информирани за посочените промени, считано от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи КЛИЕНТИТЕ ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

5.2. Заплащането на цената на ДОСТАВЧИКА е необходимо условие за прехвърляне на собствеността на стоките.

5.3. ДОСТАВЧИКЪТ предлага следните начини за плащане:

–        Наложен платеж (в брой при доставка);

–        Банков превод;

–        С кредитна/дебитна карта онлайн;

5.4. Обявените начини на плащане могат да бъдат ограничени от ДОСТАВЧИКА по всяко време.

5.5. КЛИЕНТЪТ избира начина на плащане чрез натискане на съответния бутон в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН след като е приключил поръчката.

5.6. Плащането с наложен платеж се осъществява в български левове, директно на куриера/ пощенския оператор при получаване на стоките. Отказът от получаване на стоките е условие за прекратяване на Договора за покупко – продажба. КЛИЕНТЪТ също така може в указания за получаване срок да анулира поръчката, без последствия, което не нарушава правото му на отказ от договора.

5.7. Плащането по банков път се осъществява в срок до 1 (един) работен ден от завършване на поръчката по следната банкова сметка на доставчика:

Титуляр: ВИДА УАЙН ЕНД СПИРИТС ЕООД

Тип с-ка: Разплащателна сметка юридич. лица
Валута: BGN
IBAN: BG90FINV91501017404055
BIC: FINV9150

В основанието за плащане задължително се посочват имената на клиента, направил поръчката и номера на съответната поръчка.

5.8. Разплащанията с парични транзакции по електронен път и с разплащателни карти се извършват съгласно избора на КЛИЕНТА чрез посредничеството на оторизирани услуги. Плащането се извършва с лична кредитна/ дебитна карта или карта на юридическо лице – при безопасни условия. Приемат се кредитни и дебитни карти, издадени от VISA (Classic и Electron) и MASTERCARD (включително Maestro, ако имат CVV2/CVC2 код).

 1. ДОСТАВКА

6.1. Доставката на продукти е възможна само на територията на Република България.

6.2. КЛИЕНТЪТ се задължава да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от ДОСТАВЧИКА или упълномощено от него лице (куриер/ пощенски оператор) и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА на посочените в настоящите условия контакти. При приемане на доставката от КЛИЕНТА без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или КЛИЕНТЪТ не уведоми незабавно ДОСТАВЧИКА, същият губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

6.3.  КЛИЕНТЪТ има право да посочи датата на доставка като уточни това в съответния раздел в кошница по време на пазаруването.

6.4. Срокът на доставка зависи от наличността на избраните стоки. Доставката се извършва в рамките между 2 и 4 работни дни. Допълнителна информация за цени и срокове на доставка се съдържа в страница “Плащане и доставка” на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

6.5. Цената на доставка може да варира в зависимост от теглото на избраните стоки. Допълнителна информация се съдържа в страница “Плащане и доставка“ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

6.6. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от КЛИЕНТА.

6.7. При предаване на стоките, КЛИЕНТЪТ или трето лице, предварително посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от КЛИЕНТА адрес за доставка. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и КЛИЕНТЪТ губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

 1. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ НАПРАВЕНАТА ПОРЪЧКА

7.1. КЛИЕНТЪТ/ КУПУВАЧЪТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

7.1.1. За да упражни правото си на отказ, КЛИЕНТЪТ следва да уведоми ДОСТАВЧИКА за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща), като попълни данни за поръчката, имена, адрес, телефонен номер и електронен адрес. КЛИЕНТЪТ може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Стандартният формуляр може да бъде изпратен и до електронния адрес на ДОСТАВЧИКА:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До

ВИДА УАЙН ЕНД СПИРИТС ЕООД

гр. Банкя, ул. Витоша 18, Email: [email protected]/

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:……………………………………………………………………………………………………………….– Номер на поръчка* ………………………………………………………………………………………….  – Поръчано на*/Получено на* …………………………………………………………………………….  – Име на потребителя/ите ………………………………………………………………………………….. – Адрес на потребителя/ите ……………………………………………………………………………….. – Подпис на потребителя/ите ……………………………………………………………………………… (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ………………………………………………………………………………………………………………

* Ненужното се зачертава.“

______________________________________________________________________

7.2. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на КЛИЕНТА и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от ДОСТАВЧИКА;
 2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от ДОСТАВЧИКА и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на КЛИЕНТА или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от ДОСТАВЧИКА;

7.3. Когато КЛИЕНТЪТ е упражнил правото си на отказ от договора, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява всички суми, платени от КЛИЕНТА, включително разходите за доставка (с изключение на разходите за връщане, които са за сметка на КЛИЕНТА или допълнителни разходи, свързани с избран от КЛИЕНТА начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от ДОСТАВЧИКА), без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на КЛИЕНТА да се откаже от договора. Всички разходи за връщането на стоките са за сметка на КЛИЕНТА,

7.4. КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие платените суми да му бъдат възстановени по банков път.

7.5. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато КЛИЕНТЪТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ДОСТАВЧИКА.

7.6. При договор за продажба, когато ДОСТАВЧИКЪТ не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на КЛИЕНТА, докато не получи стоките или докато КЛИЕНТЪТ не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

7.7. ДОСТАВЧИКЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

7.8. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, без увреждания и във вида в който е получена. ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, да прецени дали да приеме върнатата стока.

7.9. КЛИЕНТЪТ отговаря за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Когато КЛИЕНТЪТ упражни правото си на отказ, той заплаща пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който е уведомил ДОСТАВЧИКЪТ за упражняване правото на отказ. Пропорционалната сума се изчислява въз основа на крайната цена. Ако крайната цена е прекомерно висока, пропорционалната сума се изчислява въз основа на пазарната стойност на това, което действително е било предоставено.

 

 1. БИЛЕТИ И ВАУЧЕРИ

8.1. ДОСТАВЧИКЪТ има право да предлага за продажба през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН билети за всякакви събития, организирани от ДОСТАВЧИКА, в това число, но не само – дегустации, представяне на вина, изби, винопроизводители и всякакви други събития, свързани с виното.

8.2. Билетите са поименни и могат да бъдат закупени от магазините/търговските обекти на ДОСТАВЧИКА, или по електронен път от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ДОСТАВЧИКА. Билетите могат да бъдат на хартиен носител или под формата на електронен документ по преценка на ДОСТАВЧИКА. Билетите могат да бъдат използвани от трето лице, различно от КЛИЕНТА, само при наличие на изрично писмено одобрение от страна на ДОСТАВЧИКА.

8.3. Продаваните от ДОСТАВЧИКА билети са за фиксирана дата и цена за всяко отделно събитие. ДОСТАВЧИКЪТ има право да предлага различни ценови условия за еднотипни събития/събития на една и съща тема, провеждани на различни дати. КЛИЕНТЪТ няма право да използва билет за дата, различна от посочената в билета, без изрично писмено одобрение от страна на ДОСТАВЧИКА и при спазване на условията за събитието на тази дата.

8.4. Закупеният билет не може да бъде върнат или заменен. Правото на отказ по чл. 7 от Общите условия не е приложимо при закупуване на билети от ДОСТАВЧИКА.

8.5. В случай, че събитието, за което е закупен билет, бъде отложено, ДОСТАВЧИКЪТ съобщава на КЛИЕНТА за отлагането на събитието за друга дата, и му предоставя билет за следващата дата, както и 50 (петдесет) % отстъпка при закупуването на билет за друго събитие, организирано от ДОСТАВЧИКА.

8.6. В случай, че КЛИЕНТЪТ не желае да се възползва от предложението по чл. 8.5., както и в случаите, при които събитието бъде отменено изцяло, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на КЛИЕНТА стойността на закупения билет. ДОСТАВЧИКЪТ не е длъжен да възстанови каквито и да е допълнителни разходи на КЛИЕНТА, в това число, но не само – разходи за транспорт, настаняване в хотел и други.

8.7. ДОСТАВЧИКЪТ има право да предоставя на КЛИЕНТИТЕ промоционални ваучери и ваучери за отстъпки. Ваучерите могат да бъдат предоставяни на КЛИЕНТИТЕ на хартиен или електронен носител с рекламна цел и/или като награда от игри/томболи, организирани от ДОСТАВЧИКА, както и по всеки един друг законосъобразен начин.

8.8. Ваучерите не подлежат на осребряване и КЛИЕНТИТЕ нямат право да получат равностойността им.

8.9. Ваучерите са валидни до изтичане на срока на валидност, посочен върху тях. По преценка на ДОСТАВЧИКА ваучерите могат да бъдат поименни или ще бъде разрешено ползването им от трети лица.

8.10. КЛИЕНТИТЕ нямат право да препродават, променят, копират или фалшифицират билети и ваучери, предоставяни от ДОСТАВЧИКА.

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

9.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

9.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 1. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

10.1 С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Обработка и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни и Политиката за поверителност на „Вида Уайн анд Спиритс” ЕООД, която се съдържа на страницата Политиката за поверителност в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. КЛИЕНТИТЕ могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на ДОСТАВЧИКА или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Забранява се изрично материалите, публикувани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от КЛИЕНТИТЕ.

11.1.1. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, ДОСТАВЧИКЪТ не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

11.1.2. Линковете на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, водещи към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на КЛИЕНТИТЕ. При употреба на такава препратка, КЛИЕНТИТВ не използват услуга, предоставена от ДОСТАВЧИКА и по отношение на използването на препратката извън ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, настоящите Общи условия не се прилагат.

11.3. При използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, КЛИЕНТИТЕ се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки и услуги законодателство на Република България.

11.4 Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

11.5. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези Условия, се прилагат законите на Република България.

11.6. Надзорни органи:

 1. Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ул. “Врабча” № 1, ет. 3, 4 и 5

тел.:02/9330565 , 0700 111 22

факс: 02 / 988 42 18

Уеб сайт: www.kzp.bg

11.7. Евентуалните спорове, възникнали между ДОСТАВЧИКА и негови КЛИЕНТИ, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно от компетентния съд или от Комисията за защита на потребителите.

11.8. При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС)  или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).

Настоящите Общи условия са приети на 01.07.2020 г. и влизат в сила от същата дата. Последна редакция на 01.03.2021г.