Personal data protection policy

Vida Wine and Spirits EOOD

For us, Vida Wine and Spirits Ltd. (the Company), the protection of your personal data is of paramount importance. That is why we would like to inform you on what grounds, for what purposes, in what terms and by what means your personal data is processed when you visit our website. https://vida.bg/, as well as when you have a partnership with the Company. We strictly adhere to the applicable data protection regulations in any personal data processing operation. As of May 25, 2018, on the territory of the EU, including in the Republic of Bulgaria, it is directly applicable Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година (“GDPR”). It gives you enhanced data protection rights, to which our more detailed obligations correspond; You can find out more about this below the current Privacy Policy.

 1. Въведение

В настоящата Политика за защита на личните данни Вида Уайн енд Спиритс, “ние”, “нас” или “наш” означава Вида Уайн енд Спиритс ЕООД и “Вие”, “Ваш” и “потребител” означава посетители на нашия уебсайт – https://vida.bg/.

Настоящата Политика за защита на личните данни обяснява и урежда:

 • how and when we collect your personal data and what information we collect;
 • how and why we use your personal data; and
 • Your rights to control your personal data.

Please read this Privacy Policy carefully. By accessing and using our Website and Services, you acknowledge that you have had the opportunity to read this Policy, that you understand it and that you agree to be bound by it. If you do not do so, you must immediately stop using our website and all services provided by us.

Можем да изменяме понякога Политиката, за да спазваме приложимите закони и подзаконови актове или да отговаряме на променящите се бизнес изисквания. Насърчаваме Ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност и за измененията в Политиката ни за защита на личните данни. Всеки път, щом направим промяна в Политиката, ние ще Ви уведомяваме за възможните ефекти от промяна без забавяне и в резюме на нашия уебсайт  https://vidaws.com/ и на адреса на управление на Дружеството, находящ се в гр. Банкя, ул. Витоша 18.

 1. Обща информация.
 1. Some concepts relevant to a better understanding of this policy:

– „Регламент“ или “GDPR” – Общ регламент за защита на данните 2016/679 от 27 април 2016 година, който замества Директивата 95/46 / ЕО за защита на данните. Има пряко действие и предполага изменение в законодателството на страните -членки в областта на защитата на личните данни. Неговата цел е да защитава “правата и свободите” на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработва с тяхно съгласие;

– “Лични данни” – това е всяка информация, която се отнася до физическо лице и която, самостоятелно или в съчетание с друга информация може да доведе до неговата идентификация или го идентифицира. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

– “Субект на личните данни” – живи физически лица, които са идентифицирани или идентифицируеми посредством обработваните лични данни.

– “Обработване на лични данни” – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване

– “Администратор на лични данни” – по отношение на личните данни, които администрира е Вида Уайн енд Спиритс. Ние определяме целта на обработката на Вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това; в основни линии, ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на Вашите лични данни възникват за нас.

– “Обработващ лични данни” – това е трето лице, което обработва Ваши лични данни по наше възлагане, при което Вида Уайн енд Спиритс стриктно е определил целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на GDPR. Такъв обработващ може да бъде например агенция, която отговаря за маркетингова кампания на Вида Уайн енд Спиритс в социална мрежа и създава доклади за нейната успеваемост.

– “Нарушение на личните данни” е нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

– “Дигитални активи” – уебсайта https://vida.bg/ all landing pages maintained by the Company, web, native and mobile applications available to customers.

– „Съгласие на субекта на данните” – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

 1. Who are we?

Вида Уайн енд Спиритс ЕООД е дружество, което има за предмет на дейност дистрибуция, логистика, външна, вътрешна и онлайн търговия с вино, алкохолни и безалкохолни напитки и други стоки и вещи в първоначален, обработен или преработен вид; комисионна, спедиционна, складова, превозна дейности; търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица, както и всяка дpугa дейност, която не е забранена от закона.

 1. How can you contact us?

Вида Уайн енд Спиритс EOOД е със седалище и адрес на управление гр. Банкя, ул. Витоша № 18 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. “Шипка” №6, betahouse, ет. 3, тел. за връзка +359 878 80 44 09. You can contact us by visiting us at the specified address of the Company, as well as on our website https://vida.bg/.

 1. Who in the organization is responsible for the protection of my personal data and how can I contact him?

Длъжностно лице по защита на личните данни (“ДЗЛД”) – ел. поща: [email protected], телефон за връзка – 0885620488

 1. Type, purpose and basis of the processing of personal data collected by Vida Wine and Spirits EOOD:
Personal dataPurposeThe basis
Name and surname, telephone, address, e-mailОсъществяване на контакт с клиента с оглед направена от него поръчка на Интернет-сайта на Дружеството на https://vida.bg/;

Sending an order on the Company's website to https://vida.bg/ goods;

Fulfillment of obligations under a concluded contract from a distance for an order of goods on the Internet site of the Company of https://vida.bg/

Providing service and answering inquiries, signals, complaints, troubleshooting and other feedback regarding the services used and the purchased goods.

Conclusion / execution of a distance contract for an order of goods
E-mail

(e-mail)

 

 

Registration of a personal account on the Company's website https://vida.bg/;

Осъществяване на контакт с клиента с оглед направена от него поръчка на Интернет-сайта на Дружеството на https://vida.bg/;

Sending an order on the Company's website to https://vida.bg/ goods;

Fulfillment of obligations under a concluded contract from a distance for an order of goods on the Internet site of the Company of https://vida.bg/

Conclusion / execution of a distance contract for an order of goods
Предлагане на продукти и услуги на „Вида Уайн енд Спиритс” EOOД

Sending advertising messages

Consent
Sending a short text message (SMS) to the customer's phone numberOffering products and services of Vida Wine and Spirits EOOD

Sending advertising messages

Consent
Sending a text message to the customer's phone number via the VOIP application "Viber"Offering products and services of Vida Wine and Spirits EOOD

Sending advertising messages

Consent
Date of birthSend greeting addressesConsent

Your personal data will be processed by Vida Wine and Spirits EOOD only in accordance with the applicable data protection regulations. When you correspond with us on any of the communication channels, you confirm that the data you have provided is accurate, correct and up-to-date.

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него. Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, както подавайки молба в писмена форма на адреса на управление на Дружеството в гр. Банкя, ул. Витоша 18, така и чрез обаждане на телефон 0700 20 202 и/ или изпращане на и-мейл на [email protected]. Оттеглянето на Вашето съгласие за обработката на данните Ви по никакъв начин няма да рефлектира негативно при сключването на Договора от разстояние за направена поръчка на стоки на нашия Интернет-сайт.

В други случаи обработването на лични данни е свързано със законните интереси на Вида Уайн енд Спиритс EOOД или трети лица. Тези цели могат да включват:

– Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;

– Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на Услугите;

– Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите.

– Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;

– Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Вида Уайн енд Спиритс EOOД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

 1. How long will my personal data be stored?

Personal data is stored for the time necessary to achieve the purposes for which they were collected. Once the purposes for which the personal data have been collected have been achieved, we will destroy them immediately.

Vida Wine and Spirits EOOD takes all necessary technical and organizational measures for the destruction of data that are no longer needed, except in cases where there is a legal basis for Vida Wine and Spirits EOOD to process them for a longer period of time; upon your request to limit the processing, according to your rights, described in detail below; or with a view to being compatible with the original purpose of the processing, of which you will be informed in good time.

Vida Wine and Spirits EOOD stores the collected personal data in the following terms:

а) когато данните се обработват на основание сключен договор от разстояние за направена поръчка на стоки – за срок от 5 г., който срок започва да тече от датата на прекратяване на договора от разстояние за направена поръчка на стоки.

б) когато данните се обработват на основание получено съгласие – до изричното оттегляне на съгласието.

c) when the data are processed to protect the realization of the rights and interests of the Company, which have a justified advantage over the interests of individuals - until the expiration of the right and / or loss of interest.

After the expiration of the specified terms, if there is no other reason for data processing, they will be deleted. In order to obtain and analyze information related to the products and services you use, as well as to improve the service, the Company may delete only part of the data. In these cases, it continues to store such part of the data that it does not allow individuals to be subsequently identified.

Други възможни основания за обработване на лични данни и техния срок:

1 (една) година – от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения и Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;

11 (единадесет) години съгласно Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;

5 (пет) години съгласно Закона за задълженията и договорите (давностни срокове за предявяване на претенции;

5 (пет) години съгласно задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство.

Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно, арбитражно, изпълнително производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

 1. Will my personal data be available to third parties?

Вида Уайн енд Спиритс EOOД се стреми да не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин, освен в описаните в тази Политика условия и предвидените в закона хипотези. В определени случаи обаче, достъп до Вашите лични данни е възможно да имат и следните категории лица, които въз основа на сключени договори с Дружеството могат да се явят обработващи лица, а именно:

–  лицата, които поддържат информационните системи на Дружеството, намиращи се в Р. България, както и, при необходимост, центровете за обслужване на клиенти в Р. България;

–  лицата, на които са възложени действия по изработване, печатане, οкомплектоване, доставка (вкл. чрез SMS-съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция, изходяща от Дружеството към неговите клиенти;

–  куриери

The company is obliged to provide personal data about its customers to the competent authorities and institutions under applicable law and in the event that such information is required by law.

Vida Wine and Spirits Ltd. does not transfer personal data to a third country or international organization outside the European Union.

 1. How do we protect your personal data?

To ensure adequate data protection of the Company and its customers, we apply all necessary organizational and technical measures provided for in the Personal Data Protection Act and the General Regulation on Personal Data Protection.

The company has established structures to prevent abuses and security breaches, as determined by the Data Protection Officer, who support the processes of protection and security of your data.

In order to ensure maximum security in the processing, transmission and storage of your data, we may use additional protection mechanisms such as encryption, pseudonymization, etc.

Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги или свързани с Вида Уайн енд Спиритс EOOД лица на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения. В случай на изтичане на данни, съдържащи лични данни, Вида Уайн енд Спиритс EOOД ще следва всички приложими норми за уведомяване в подобни случаи.

III. Your rights

As a data subject, which data is processed by Vida Wine and Spirits Ltd., you have rights, the content of which is exhaustively described below.

Следва да имате предвид, че предоставянето на личните данни е доброволно – то е необходимо за сключването на договор с Дружеството. В случай че данните не бъдат предоставени, Дружеството няма да бъде в състояние да предостави продукт или услуга.

Vida Wine and Spirits Ltd. satisfies your requests without delay, within up to 30 calendar days from their submission. With our decision we give or deny access and / or the information requested by the applicant, but we always motivate our answer. For the purpose of the Company's website, a link to this Policy is placed in a clearly visible place.

The applications concerning the exercise of your rights are submitted:

–   лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно на адреса на управление или адреса за кореспондениця на Дружеството в гр. София, ул. “Шипка” №6, betahouse, ет. 3.

–   по електронен път чрез изпращане на e-mail: [email protected].

–   чрез обаждане на телефон: +359 878 80 44 09

The exercise of the rights is free of charge and covers all structured and unstructured data, as well as all databases maintained by the Company.

Изключения от срока за удовлетворяването на правата и безплатния принцип се допускат при искания от един и същ клиент на данни с честота, по-голяма от 3 пъти годишно и изискваща мобилизация на значителен административен ресурс от страна на Дружеството.

Where the data subject submits a request by electronic means, the information shall, where possible, be provided by electronic means, unless the data subject has requested otherwise.

When the Company has reasonable concerns regarding the identity of the individual who submits a request to exercise his rights under this item, the directly responsible person should immediately consult the data protection officer in order to identify the customer.

You should also keep in mind that the withdrawal of the given consents does not affect the lawfulness of the processing of your personal data before the withdrawal. Despite the withdrawn consent, your personal data may be processed by the Company, if there is another of the grounds for data processing specified in item 5.

You have the following rights:

 1. Право на информация

As a data subject, you have the right to receive information about important characteristics of the processing of your personal data, including, but not limited to, its purpose, term and grounds, recipients and categories of recipients of personal data and others.

Освен информацията посочена по-горе, следва да имате предвид, че сте обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. Това означава, че данните, които предоставяте се използват с цел създаването на подходящ “профил” за Вас и имат за цел да предотвратяват измами, да разнообразят предлаганите от Дружеството продукти, както и да подберат подходяща за Вас реклама, маркетингови и промоционални материали.

According to the applicable legislation in the field of personal data, you have the rights below, and we undertake to respond to each of your requests within 1 month of receiving the request and without charge. In the event of any difficulties in the timely execution of such requests, the deadline for execution may be extended by another 2 months, of which you will be notified within 1 month of receipt of the request.

 1. Право на достъп

You can request information about what personal data we process and whether we process it. You can request access to this data.

We will provide you with a statement of the personal data that is being processed. For additional statements, we may charge a reasonable fee based on administrative costs. When you submit a request by electronic means, we will, if possible, provide the information in a widely used electronic form, unless you have requested otherwise.

 1. Право на корекции

If we process incomplete or incorrect personal data from you, you can request their correction or supplementation at any time.

Полагаме разумни усилия за това личните данни на наше разположение и под наш контрол, които редовно се обработват, да са точни, пълни, актуални и релевантни, основани на последната налична ни информация.

 1. Право за изтриване

You can request the deletion of your personal data in the following cases:

 • personal data are no longer needed for the purposes for which they were collected or otherwise processed;
 • withdraw your consent on which the data processing is based and there is no other legal basis for the processing;
 • you believe that the personal data has been processed illegally.

Keep in mind that there may be other reasons that prevent the immediate deletion of your data, such as statutory storage obligations, pending proceedings, the establishment, exercise or defense of lawsuits, and so on.

 1. Право на ограничаване на обработването

You have the right to request a processing restriction if:

 • dispute the accuracy of personal data for a period that allows us to verify the accuracy of personal data;
 • the processing is illegal, but you do not want the personal data to be deleted, but instead requires restricting their use;
 • we no longer need personal data for the purposes of processing, but you require them for the establishment, exercise or protection of legal claims
 • you have objected to the data processing pending verification of whether the legal grounds of Vida Wine and Spirits EOOD for data processing take precedence over your interests.

If a processing restriction is requested, we will inform you before the processing restriction is lifted.

 1. Право на преносимост на данни

You can ask us to provide you with the personal data we process for you in a format that can be easily read from a computer and transferred to another financial institution, for example. This only applies when

 • the processing of specific data is based on your consent or in connection with the conclusion and execution of a distance contract for an order of goods; and
 • processing is performed in an automated manner.
 1. Право на възражение

You have the right, at any time and on grounds related to your specific situation, to object to the processing of your personal data based on a legitimate interest - the grounds are listed in the table above, including profiling based on this basis .

When you have given your consent to the processing of data for the purposes of direct marketing, you have the right at any time to object to the processing of personal data without giving reasons.

 1. Право да подадете жалба

If you believe that we have violated applicable data protection laws in the processing of your data and as a result we have affected your rights, please contact us. Of course, you also have the right to file a complaint to Commission for Personal Data Protection, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, тел. 02/91-53-518, e-mail: [email protected].

All requests, as well as additional explanations and information related to the exercise of your rights, can be requested directly from Vida Wine and Spirits EOOD by contacting the Data Protection Officer referred to in item 4 above.

Искането за упражняване на права на лични данни следва  да съдържа точна информация за:

Име и ЕГН – за да можем да Ви идентифицираме;

Адрес, телефон, електронна поща – за да можем да се свържем с Вас и да Ви предоставим най-качествената услуга;

Описание на искането – за да знаем кое Ваше право искате да упражните;

Вида Уайн енд Спиритс EOOД не е задължен да отговори на искане в случай, че не е в състояние да идентифицира субекта на данните, описанието на искането не е конкретизирано или не е изпратено по предвидените в настоящата Политика начини.

Вида Уайн енд Спиритс EOOД може да поиска предоставяне на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Промени в настоящата политика:

Запазваме си правото да променяме нашите практики за защита на данните и да обновяваме и изменяме настоящата политика по всяко време. По тази причина Ви приканваме редовно да правите справки с политиката. Настоящата политика за защита на данните е актуална към датата на „последна редакция“, която е посочена най-отдолу на тази страница.

Тази Политика за личните данни е актуална към 01.03.2021 г.