Terms and Conditions

1.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. The website https://vida.bg наричана по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” се поддържа от „Вида Уайн анд Спиритс” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205935679, регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG205935679, със седалище в град София и адрес на управление: гр. Банкя, ул. Витоша 18, Email: [email protected], тел: +359 885 620 488.

1.2. These general terms and conditions are intended to regulate the relations between Vida Wine and Spirits EOOD, hereinafter referred to as SUPPLIER, and the users of the E-SHOP, hereinafter referred to as CUSTOMERS.

1.3. The terms of use of https://vida.bg are mandatory for all CUSTOMERS of the E-SHOP.

1.4. Всяко използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН означава, че КЛИЕНТЪТ се е запознал внимателно с Условията за ползване и се е съгласил да ги спазва безусловно.

1.5. The terms of use can be changed at any time, unilaterally by the SUPPLIER and at its discretion. These changes take effect immediately after their publication on the E-SHOP page and are mandatory for all CUSTOMERS.

1.6. The SUPPLIER will inform the CUSTOMERS about any change of the Terms of Use by publishing them on the page of the E-SHOP. TheCUSTOMERS are obliged to check for changes in the Terms of Use of the E-SHOP every time they visit the site. In case you continue to use the E-SHOP, you expressly agree with the changes made.

1.7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на КЛИЕНТА, статусът на запитвания на негови или на други КЛИЕНТИ, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване/невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. КЛИЕНТЪТ може да следи статуса на направената поръчка в профила си или на електронната си поща

1.8. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай, че при използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или материали от него, за КЛИЕНТА възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на КЛИЕНТА.

1.9. Оn-line системата за покупки през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота, е възможно определени стоки, публикувани и фигуриращи на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН като „налични“, към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. При всички случаи, ДОСТАВЧИКЪТ уведомява КЛИЕНТИТЕ, направили поръчка през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за възможността/невъзможността за доставка на заявените стоки.

 1. ДЕФИНИЦИИ/ СЪКРАЩЕНИЕ

2.1. Клиент – всяко физическо или юридическо лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез пренасочване от друг интернет-сайт и ползва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува или извършва всякакви други действия чрез него.

2.2. Купувач – лице на или над 18 г, което е КЛИЕНТ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и е сключило договор за покупко-продажба от разстояние с ДОСТАВЧИКА през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

2.3. Договор – сключения от разстояние договор между ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА за покупко-продажба на стоки през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, неразделна част от който са настоящите Условия за ползване.

2.4. Browser - a software application that is used to play documents with hypermedia and web navigation (website), display and interact with text, images, video, music, games and other information.

2.5. Interface - a combination of graphic objects associated with program code, through which the CUSTOMER communicates with the E-SHOP in a way accessible to him.

2.6. Злоумишлени действия – действия или бездействия, нарушаващи Интернет-етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

2.7. User profile - a separate part of the E-SHOP, containing information about the CUSTOMER, required by https://vida.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено за целите и по реда на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от КЛИЕНТА се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА.

2.8. Password - a code of letters, numbers and characters, which together with the username individualizes the CLIENT, and which together with the username serves to access his user profile.

2.9. Username is a unique code of letters, numbers and characters chosen by the CUSTOMER, through which they are individualized in their relationship with the SUPPLIER.

2.10. Sale price the announced price of a good or service in Bulgarian leva, including value added tax.

2.11. ЦОК – Център за обслужване на клиентите на ДОСТАВЧИКА, който предоставя на КЛИЕНТИТЕ информация за извършваната в рамките на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА дейност на тема: Продукти, Магазин, Условия за ползване и актуални Промоции, от понеделник до петък (включително), в часовете посочени на интернет страницата https://vida.bg at the following phone number: +359 885 620 488 (according to the tariff plan of the respective operator), e-mail address: [email protected] and by the contact form in the INTERNET STORE in the "Contacts" section.

2.12. 2.12. Working day - every day from Monday to Friday, from 09:00 to 17:00, except for the legally established holidays.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

3.1. Through the E-SHOP, the CUSTOMERS have the opportunity to conclude contracts for purchase and sale and delivery of the goods offered by the SUPPLIER, as well as to perform the following actions:

3.1.1. Да извършат регистрация и създаване на потребителски профил. С въвеждането на каквато и да е информация от КЛИЕНТА в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, Клиентът заявява и гарантира, че:

3.2.1 е навършил 18-годишна възраст;

3.2.2 предоставената от него информация е вярна и актуална и ще я поддържа вярна и актуална; носи отговорност за лично ползване/ запазване в тайна на парола си и/или личния си акаунт в уеб социалните и други мрежи;

3.2.3 съгласил се е с тези Общи условия.;

3.1.2. To make electronic statements in connection with the conclusion or execution of contracts with the SUPPLIER through the interface of the E-SHOP page, available on the Internet;

3.1.3. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3.1.4. To conclude contracts for purchase and sale of goods offered by the SUPPLIER in the E-SHOP;

3.1.5. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ДОСТАВЧИКА, съгласно поддържаните от ДОСТАВЧИКА начини за разплащане, посочени в страницата „Плащане и доставка“ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

3.2. КЛИЕНТЪТ може да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки свободно или чрез създаден потребителски профил. При покупка чрез потребителския си профил КЛИЕНТЪТ следва да въведе избраните от него потребителско име и парола за отдалечен достъп. В случай на съмнение, че КЛИЕНТЪТ (физическо или юридическо лице) възнамерява да закупи стоки в количества и/или с цел препродажба и/или с цел ползване не по предназначение, ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото си, по свое усмотрение, да откаже продажбата на такива лица.

3.3. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от КЛИЕНТА, чрез регистрация по електронен път в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ДОСТАВЧИКА.

3.4. . При регистрацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, КЛИЕНТЪТ предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма. С извършването на успешна регистрация, КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие, чрез формата при регистрация на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, с тях да се свързват трети лица, включително, но не само куриери и трети лица – подизпълнители, с цел уточняване на детайли относно направена поръчка и последващата доставка на стоката. В случай на промяна КЛИЕНТЪТ е длъжен своевременно да актуализира данните, посочени в потребителския си профил.

3.5. In case a profile in web social networks or other networks is used for registration of the CLIENT, a party to the contract is the person who is the holder of the profile used for registration in the respective social or other network. In this case, the SUPPLIER has the right to access the data necessary to identify the CUSTOMER in the relevant social or other network.

3.6. The username with which the CUSTOMER registers does not give him any rights other than the right to use the specific username within the E-SHOP. The SUPPLIER does not verify and is not responsible for the authenticity of the username, whether it affects the rights of third parties and in particular the right to a name or other personal rights, the right to a trade name (company), the right to a trademark or other intellectual property rights. property.

3.7. КЛИЕНТЪТ няма право неправомерно да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез умишлено въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или всеки друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали. КЛИЕНТИТЕ нямат право да правят опити за осъществяване на неоторизиран достъп до този уебсайт, сървър, на който е разположен ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или всеки сървър, компютър или база данни, свързани ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.. ДОСТАВЧИКЪТ ще докладва всяко неспазване на настоящите Условия за ползване на съответните органи и ще си сътрудничи с тях, за да определи самоличността на нападателя. Също така в случай на неспазване на тази клауза, разрешението за използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се прекратява незабавно. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за щети или вреди, произтичащи от атака за отказ на услуга, вирус или някакъв друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали, които могат да повлияят на компютъра на КЛИЕНТА, неговото ИТ оборудване, данни или материали в резултат на използването на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИНили изтеглянето на съдържание от него или тези, към които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН пренасочва.

3.8. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че характеристиките или цените на стоките, предлагани чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, могат да бъдат променяни от ДОСТАВЧИКА по всяко време. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, ДОСТАВЧИКЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на КЛИЕНТА, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от КЛИЕНТА за отменената поръчка, ако има такива.

3.9. ДОСТАВЧИКЪТ се стреми да предостави на КЛИЕНТИТЕ най-подходящата и важна информация за стоките относно цената, основните характеристики на стоката, наличност и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от КЛИЕНТИТЕ при покупката на стоката. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

3.10. Всички стоки се продават до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

3.11. The E-SHOP may contain links to other sites. The SUPPLIER is not responsible for the privacy policy of websites that it does not administer, as well as for other information contained therein.

3.12. The SUPPLIER makes every effort to maintain the accuracy of the information presented in the E-SHOP. However, given the possible technical errors or omissions in this information, the SUPPLIER specifies that the images of the goods are illustrative, indicative, respectively, the delivered goods may differ from the images.

 1. ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

4.1. The SUPPLIER provides the following options for ordering goods from the E-SHOP:

4.1.1. in the E-SHOP;

4.1.2 through contact with the Customer Service Center:

4.1.3. by phone;

4.1.4. by e-mail;

4.1.5. чрез програми и софтуер от вида онлайн чат линия, достъпнана ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

4.2. В процеса на развитие на предоставяните услуги, ДОСТАВЧИКЪТ може да въведе нови, следващи начини за подаване на поръчки с използване на дистанционни средства за споразумение и комуникация или да ограничи настоящите, за което своевременно ще уведоми КЛИЕНТИТЕ.

4.3 Поръчката в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се осъществява чрез добавянето на желаните стоки в количката за покупки. Необходимо е КЛИЕНТЪТ да следва стъпките, указани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, за да завърши и изпрати съответната поръчка. При извършване на поръчка на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, КЛИЕНТЪТ влиза в договорни отношения с „Вида Уайн анд Спиритс” ЕООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на ДОСТАВЧИКА, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и/или в имейл потвърждението за направената поръчка;

4.4. Goods added to the cart can be purchased if available. Adding goods to the shopping cart without the order being completed does not lead to registration of the order and automatic saving of the goods for the respective CUSTOMER.

4.5. С изпращането на поръчката, КЛИЕНТЪТ разрешава на ДОСТАВЧИКА да се свърже с него чрез посочените данни за контакт, пo всякакъв възможен начин, когато това се налага, във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

4.6. The SUPPLIER has the right to refuse to fulfill the order made by the CLIENT, for which he should notify the latter. The cancellation of the order according to the previous sentence does not entail any responsibility or subsequent obligation of one of the parties to the other in connection with it and accordingly neither of them has the right to seek compensation from the other. The grounds for the SUPPLIER's refusal may be the following non-exhaustively listed circumstances:

4.6.1. non-acceptance by the issuing bank of the CLIENT of the transaction upon online payment;

4.6.2. carrying out the money transaction, in which the funds have not been credited to the SUPPLIER's account for online payments;

4.6.3. the data provided by the CLIENT are incomplete and / or incorrect.

 1. PAYMENT

5.1. Цените на стоките, обявени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са в български левове. Цените са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата са посочени и цените за всяка от модификациите. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и КЛИЕНТИТЕ се считат информирани за посочените промени, считано от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи КЛИЕНТИТЕ ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

5.2. Payment of the price of the SUPPLIER is a necessary condition for the transfer of ownership of the goods.

5.3. The SUPPLIER offers the following methods of payment:

- Cash on delivery (cash on delivery);

- Bank transfer;

- By credit / debit card online;

5.4. The announced methods of payment may be limited by the SUPPLIER at any time.

5.5. The CUSTOMER chooses the method of payment by pressing the appropriate button in the E-SHOP after completing the order.

5.6. Плащането с наложен платеж се осъществява в български левове, директно на куриера/ пощенския оператор при получаване на стоките. Отказът от получаване на стоките е условие за прекратяване на Договора за покупко – продажба. КЛИЕНТЪТ също така може в указания за получаване срок да анулира поръчката, без последствия, което не нарушава правото му на отказ от договора.

5.7. Payment by bank transfer is made within 1 (one) working day from the completion of the order to the following bank account of the supplier:

Holder: VIDA WINE AND SPIRITS EOOD

Type of account: Current account legal. faces
Currency: BGN
IBAN: BG90FINV91501017404055
BIC: FINV9150

The grounds for payment must indicate the names of the customer who placed the order and the number of the order.

5.8. Разплащанията с парични транзакции по електронен път и с разплащателни карти се извършват съгласно избора на КЛИЕНТА чрез посредничеството на оторизирани услуги. Плащането се извършва с лична кредитна/ дебитна карта или карта на юридическо лице – при безопасни условия. Приемат се кредитни и дебитни карти, издадени от VISA (Classic и Electron) и MASTERCARD (включително Maestro, ако имат CVV2/CVC2 код).

 1. DELIVERY

6.1. Доставката на продукти е възможна само на територията на Република България.

6.2. КЛИЕНТЪТ се задължава да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от ДОСТАВЧИКА или упълномощено от него лице (куриер/ пощенски оператор) и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА на посочените в настоящите условия контакти. При приемане на доставката от КЛИЕНТА без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или КЛИЕНТЪТ не уведоми незабавно ДОСТАВЧИКА, същият губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

6.3.  The CUSTOMER has the right to indicate the date of delivery by specifying this in the relevant section of the basket during shopping.

6.4. Срокът на доставка зависи от наличността на избраните стоки. Доставката се извършва в рамките между 2 и 4 работни дни. Допълнителна информация за цени и срокове на доставка се съдържа в страница “Payment and delivery” на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

6.5. Цената на доставка може да варира в зависимост от теглото на избраните стоки. Допълнителна информация се съдържа в страница “Payment and delivery“ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

6.6. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от КЛИЕНТА.

6.7. При предаване на стоките, КЛИЕНТЪТ или трето лице, предварително посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от КЛИЕНТА адрес за доставка. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и КЛИЕНТЪТ губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

 1. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ НАПРАВЕНАТА ПОРЪЧКА

7.1. The CLIENT / BUYER has the right, without paying compensation or penalty and without stating a reason, to withdraw from the contract within 14 days from the date of receipt of the goods.

7.1.1. За да упражни правото си на отказ, КЛИЕНТЪТ следва да уведоми ДОСТАВЧИКА за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща), като попълни данни за поръчката, имена, адрес, телефонен номер и електронен адрес. КЛИЕНТЪТ може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Стандартният формуляр може да бъде изпратен и до електронния адрес на ДОСТАВЧИКА:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До

VIDA WINE AND SPIRITS LTD

гр. Банкя, ул. Витоша 18, Email: [email protected]/

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:……………………………………………………………………………………………………………….– Номер на поръчка* ………………………………………………………………………………………….  – Поръчано на*/Получено на* …………………………………………………………………………….  – Име на потребителя/ите ………………………………………………………………………………….. – Адрес на потребителя/ите ……………………………………………………………………………….. – Подпис на потребителя/ите ……………………………………………………………………………… (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ………………………………………………………………………………………………………………

* Ненужното се зачертава.“

______________________________________________________________________

7.2. The right of withdrawal under para. 1 shall not apply in the following cases:

 1. for the provision of services in which the service is fully provided and its implementation has begun with the explicit prior consent of the CLIENT and confirmation by him that he knows that he will lose his right of withdrawal after the contract is performed in full by the SUPPLIER;
 2. for the supply of goods or services, the price of which depends on the fluctuations of the financial market, which cannot be controlled by the SUPPLIER and which may occur during the period for exercising the right of withdrawal;
 3. for delivery of goods made to order of the CLIENT or according to his individual requirements;
 4. for the supply of goods which, by their nature, may deteriorate or have a short shelf life;
 5. for the supply of sealed goods which have been unsealed after delivery and cannot be returned for reasons of hygiene or health protection;
 6. for the supply of goods which, after being delivered and which by their nature have been mixed with other goods from which they cannot be separated;
 7. for the supply of alcoholic beverages, the price of which has been agreed at the time of the conclusion of the contract of sale, in which case delivery may be effected not earlier than 30 days from the conclusion of the contract and whose actual value depends on market fluctuations, which cannot be controlled by the SUPPLIER;

7.3. Когато КЛИЕНТЪТ е упражнил правото си на отказ от договора, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява всички суми, платени от КЛИЕНТА, включително разходите за доставка (с изключение на разходите за връщане, които са за сметка на КЛИЕНТА или допълнителни разходи, свързани с избран от КЛИЕНТА начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от ДОСТАВЧИКА), без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на КЛИЕНТА да се откаже от договора. Всички разходи за връщането на стоките са за сметка на КЛИЕНТА,

7.4. The CLIENT gives his explicit consent for the amounts paid to be refunded to him by bank transfer.

7.5. The SUPPLIER has no obligation to reimburse the additional costs for delivery of the goods, when the CUSTOMER has explicitly chosen a method of delivery of the goods, other than the cheapest type of standard delivery offered by the SUPPLIER.

7.6. In a sales contract, where the SUPPLIER has not offered to collect the goods himself, he may withhold payment of the amounts to the CUSTOMER until he receives the goods or until the CUSTOMER provides proof that he has sent the goods back, whichever is the case. happened earlier.

7.7. ДОСТАВЧИКЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

7.8. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, без увреждания и във вида в който е получена. ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, да прецени дали да приеме върнатата стока.

7.9. КЛИЕНТЪТ отговаря за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Когато КЛИЕНТЪТ упражни правото си на отказ, той заплаща пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който е уведомил ДОСТАВЧИКЪТ за упражняване правото на отказ. Пропорционалната сума се изчислява въз основа на крайната цена. Ако крайната цена е прекомерно висока, пропорционалната сума се изчислява въз основа на пазарната стойност на това, което действително е било предоставено.

 

 1. БИЛЕТИ И ВАУЧЕРИ

8.1. The SUPPLIER has the right to offer for sale through the E-SHOP tickets for any events organized by the SUPPLIER, including, but not limited to - tastings, presentation of wines, cellars, winemakers and any other events related to wine.

8.2. Tickets are registered and can be purchased from the stores / retail outlets of the SUPPLIER, or electronically from the E-SHOP of the SUPPLIER. Tickets can be on paper or in the form of an electronic document at the discretion of the SUPPLIER. Tickets may be used by a third party other than the CLIENT, only with the express written approval of the SUPPLIER.

8.3. The tickets sold by the SUPPLIER are for a fixed date and price for each event. The SUPPLIER has the right to offer different price conditions for the same type of events / events on the same topic, held on different dates. The CLIENT is not entitled to use a ticket for a date other than the one specified in the ticket, without the express written approval of the SUPPLIER and subject to the conditions for the event on that date.

8.4. The purchased ticket cannot be returned or exchanged. The right of refusal under Art. 7 of the General Terms and Conditions is not applicable when purchasing tickets from the SUPPLIER.

8.5. In case the event for which a ticket has been purchased is postponed, the SUPPLIER notifies the CLIENT of the postponement of the event for another date, and provides him with a ticket for the next date, as well as 50 (fifty) % discount when buying a ticket for another event. , organized by the SUPPLIER.

8.6. В случай, че КЛИЕНТЪТ не желае да се възползва от предложението по чл. 8.5., както и в случаите, при които събитието бъде отменено изцяло, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на КЛИЕНТА стойността на закупения билет. ДОСТАВЧИКЪТ не е длъжен да възстанови каквито и да е допълнителни разходи на КЛИЕНТА, в това число, но не само – разходи за транспорт, настаняване в хотел и други.

8.7. ДОСТАВЧИКЪТ има право да предоставя на КЛИЕНТИТЕ промоционални ваучери и ваучери за отстъпки. Ваучерите могат да бъдат предоставяни на КЛИЕНТИТЕ на хартиен или електронен носител с рекламна цел и/или като награда от игри/томболи, организирани от ДОСТАВЧИКА, както и по всеки един друг законосъобразен начин.

8.8. Vouchers are not redeemable and CLIENTS are not entitled to receive their equivalent.

8.9. Vouchers are valid until the expiration date indicated on them. At the discretion of the SUPPLIER, the vouchers may be registered or will be allowed to be used by third parties.

8.10. CUSTOMERS have no right to resell, change, copy or falsify tickets and vouchers provided by the SUPPLIER.

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

9.1. Neither party will be liable for non-performance of its contractual obligations if such non-performance is due to force majeure. Force majeure is an unforeseeable event, beyond the control of the parties, which cannot be avoided.

9.2. If within 14 (fourteen) days from the date of the event, it does not stop, each party has the right to notify the other party that it terminates the Contract without owing the other compensation for any damages.

 1. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

10.1 С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Обработка и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни и Политиката за поверителност на „Вида Уайн анд Спиритс” ЕООД, която се съдържа на страницата Политиката за поверителност в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. КЛИЕНТИТЕ могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на ДОСТАВЧИКА или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Забранява се изрично материалите, публикувани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от КЛИЕНТИТЕ.

11.1.1. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, ДОСТАВЧИКЪТ не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

11.1.2. Линковете на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, водещи към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на КЛИЕНТИТЕ. При употреба на такава препратка, КЛИЕНТИТВ не използват услуга, предоставена от ДОСТАВЧИКА и по отношение на използването на препратката извън ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, настоящите Общи условия не се прилагат.

11.3. При използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, КЛИЕНТИТЕ се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки и услуги законодателство на Република България.

11.4 Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

11.5. The laws of the Republic of Bulgaria shall apply to the issues not settled in this contract, related to the implementation and interpretation of these Terms.

11.6. Supervisors:

 1. Consumer Protection Commission

Адрес: гр. София, ул. “Врабча” № 1, ет. 3, 4 и 5

тел.:02/9330565 , 0700 111 22

fax: 02/988 42 18

Website: www.kzp.bg

11.7. Any disputes arising between the SUPPLIER and its CLIENTS will be resolved by mutual agreement or if this is not possible by the competent court or the Consumer Protection Commission.

11.8. При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС)  или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).

Настоящите Общи условия са приети на 01.07.2020 г. и влизат в сила от същата дата. Последна редакция на 01.03.2021г.